Na ndiqni edhe në

Arkiv

Miratohet paketa ‘Anti-shpifje’ për mediat online

Miratohet paketa ‘Anti-shpifje’ për mediat online
Në një deklaratë për mediat Ministrja e Drejtëesis, Etilda Gjonaj ka deklaruar se Këshilli i Ministrave ka miratuar paketën e anti-shpifje për mediat online.

Gjonaj u shpreh se kjo paketë nuk e cenon fjalën e lirë, ndërkohë opozita këtë nismë të qeverisë e ka quajtur tentativë për censuruar mediat online.

Tashmë portalet online duhet të regjistrohen si person juridik ose fizik të tatueshëm në regjistrin e ofruesve të publikimeve elektronike dhe ofron shërbime të publikimit elektronik.

Ligji tashmë detyron çdo portal që publikimet të shfaqen në një mënyrë të vërtetë, të paanshme dhe objektive dhe të merren masat për mospërdorimin e publikimeve për qëllime kriminale dhe publikimet nuk duhet të cenojnë të drejtat themelore të njeriut.

Gjithashtu ligji ka përcaktuar se na raste shkeljeje pronarët e portaleve do të dënohen me gjobë deri në mbylljen e portalit.

Sot, Këshilli i Ministrave miratoi “Paketen Anti-shpifje”,

pas një pune disa mujore me grup ekspertësh dhe një sërë konsultimesh me aktorë ndërkombëtare dhe vendas.

Kjo paketë synon rregullimin në disa ligje kryesore për shërbimet e medias në tërësi dhe publikimeve elektronike në veçanti.

Kjo inisiativë erdhi si pasojë e një fenomeni shqetësues jo vetëm për Shqipërinë por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian,

ku media shpesh herë përdoret si instrument duke pasur për referencë jo faktet konkrete por lajmet e rreme.

Tashmë dihet se një shqetësim i vërejtur në shoqërinë tonë është përhapja në kohë reale e lajmeve të pavërteta,

duke u shndërruar pas çdo dite në një problematikë për pavarësinë e gazetarëve, dinjitetin e qytetarëve dhe jetën familjare.

Mungesa e transparencës të një sërë platformash online,

mungesa e rregjistrimit të tyre si në cdo shtet evropian,

kanë qënë arsyet e rishikimit të kuadrit ligjor ekzistues

me qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e efekteve negative

që përcjell në shoqëri keqinformimi dhe përhapja e lajmeve të rreme.

Rritja e përdorimit të shërbimeve jo lineare dhe platformave online,

e bën të nevojshme përditësimin e kuadrit ligjor rregullues,

në mënyrë që të reflektojë zhvillimet e tregut mediatik dhe të arrihet një balancim i drejtë midis ofruesve të shërbimeve dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Kjo me qëllim që të garantohet konkurrenca e mediave që operojnë si ato elektronike dhe media tradicionale.

Paketa e re ligjore e miratuar sot nga Këshilli I Ministrave,

synon që të rregullojë rregjistrimin e platformave që ofrojnë shërbime mediatike dhe publikimeve elektronike.

Regjistrimi i portaleve i shërben transparencës mbi pronarët e mediave, shmangies së konfliktit të interesave, ndikimit të papërshtatshëm të aktorëve politik,

garantimin e pavarësisë së gazetarëve

si dhe pluralizmit të medias.

Më konkretisht:

Paketa Antishpifje konsiston në ndërhyrjet ligjore në ligjin “Për mediat audiovizive, ligjin “Për komunikimet elektronike, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” si edhe në VKM-në për masat e mbrojtjes së fëmijëve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme në internet.

Këto ndërhyrje sigurojnë:

1.​procedura të shpejta administrative mbi trajtimin e ankesave për programet e publikuara nga Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike

2. reagim të shpejtë të institucioneve publike në rast të konstatimit të cënimit të të drejtave të indidëve,

duke parashikuar një procedurë të qartë me hapa konkretë për trajtimin e ankesave.

3.​Krijimin e një regjistri që administrohet nga AKEP ku regjistrohen Ofruesit e Shërbimit të Publikimeve Elektronike, të pajisur me numër të regjistrimit të personit të tatueshëm, ose të regjistruar në regjistrat tregtarë.

3.​Ofruesit e shërbimeve mediatike do të monitorohen nga AMA.

Paketa antishpifje në asnjë dispozitë të saj,

nuk cenon lirinë e shprehjes dhe pluralizmin e tregut

por synon përcaktimin e disa standardeve etike

në mënyrë që të respektohet dinjiteti dhe të drejtat themelore të njeriut.

Së fundmi, ju informoj,

se kjo paketë është konsultuar jo vetëm me aktorë vendas,

grupe interesi dhe gazetarë,

por edhe partnerë ndërkombëtarë si OSBE dhe Bashkimi Evropian./e.k-Dritare.net